Teambuilding - WE ARE ONE TEAM ( VINACERT)

TÊN CÔNG TY: CÔNG TY CỔ PHẦN VINACERT
Lĩnh vực kinh doanh:
- Đánh giá chứng nhận sản phẩm, chứng nhận hệ thống quản lý phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 14001, HACCP/ISO 22000, OHSAS 18000, SA 8000, TS 16949...

- Giám định chất lượng hàng hóa, chất lượng công trình

- Đào tạo chuyên gia đánh giá quốc tế IRCA

Đặc biệt Vinacert là một trong 5 tổ chức đủ điều kiện đánh giá tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 đối với cơ quan hành chính nhà nước.

Vinacert đã thiết lập liên danh với tổ chức chứng nhận nổi tiếng của Hoa Kỳ là ABS-QE, với liên danh này vinacert cung cấp tất cả các dịch vụ chứng nhận cho khách hàng với các dấu hiệu công nhận của các tổ chức công nhận nổi tiếng thế giới: ANAB, IEC, IECQ, SAI...