Teambuilding làm thay đổi văn hóa 'Làm việc tập thể'

Teambuilding là cơ hội để mọi thành viên cùng khẳng định đích chung của tổ chức, vì vậy các doanh nghiệp có thể tận dụng tối đa sự kiện Teambuilding nhằm phát huy tác dụng xây dựng đội hiệu quả. 
Thời gian gần đây, việc tổ chức các chương trình team building đã mang lại nhiều hiệu quả hơn như: gắn kết các thành viên trong công ty, tăng tính sáng tao trong công việc và tạo nên sự ăn ý giữa thành viên công ty với các lãnh đạo.
Teambuilding giúp mọi người nhận thức giá trị tổ chức, nâng cao ý thức bản thân đối với nơi mình sống và làm việc. Bài học từ sự kiện này thường mang tính xây dựng và phát triển đội ngũ lâu dài, tạo nên giá trị riêng của tổ chức, giúp môi trường làm việc cởi mở, chân thành, thúc đẩy mỗi cá nhân sẵn sàng cống hiến vì niềm tự hào tổ chức.
Mỗi hoạt động Teambuilding là một sự kiện thể hiện giá trị doanh nghiệp đối với nhân viên, khách hàng, đối tác và xã hội. Hình ảnh của sự kiện tốt sẽ tác động tích cực đến uy tín doanh nghiệp, làm cho nhân viên càng tự hào về doanh nghiệp tức họ tự hào giá trị bản thân đóng góp cho tổ chức, cứ như vậy giá trị tổ chức từng bước nâng cao dần.
Nhà quản lý cần thấy rõ đây là một dạng đào tạo đặc biệt, cho nên từ ý tưởng đến công tác tổ chức sự kiện này cần xem xét ngữ cảnh thực tế. Mục tiêu phát triển kỹ năng và mục tiêu động lực phải quân bình, làm sao giúp tất cả thành viên ý thức ứng dụng trong công việc, hình thành thói quen và văn hóa “làm việc tập thể” một cách hiệu quả nhất.